Bahuchara mata
bahuchara mata
Homoseksualiteit binnen het Hindoeïsme
Ondanks enorm uiteenlopende geloofsbelijdenissen, zoals het vergoddelijken van ongedierte die de volksgezondheid onherstel -bare schade kunnen berokkenen, zijn er goden die in het hele land als heilig vereerd worden. Één daarvan is de Hindoe moeder godin Durgha. Durgha heeft volgens het Hindoeïsme verschillende verschijningsvormen. Alhoewel nergens opgenomen beschouwen velen de godin Bahuchara Mata als één daarvan.
gay goddess
In India wordt Bahuchara Mata met dwepende eerbied geheiligd door eunuchen, transgenderisten, mannen die niet in staat zijn om bevredigende geslachtsgemeenschap te hebben en homo'. De gelovige Hindustanen hier in Nederland zijn niet onderricht in de overleveringen van Bahuchara Mata. De reden daarvan is, dat deze Hindoestanen merendeels uit de deelstaat Bihar komen waar zij die verschijningsvorm van Durgha niet kennen. Toch hebben de meeste
Organisaties die zich richten op de belangen van LHBT'ers uit de diverse etnische groeperingen, kunnen mogelijkerwijs deze kennis gebruiken bij het oplossen van problemen rondom seksuele diversiteit die zich voordoen bij Hindoestanen en de rechten van LHBT'ers kunnen bepleiten, uitgaande van de religieuze overlevering die niet altijd vijandig hoeft te zijn. Seksuele diversiteit komt onverbloemd in de Indiase mythologie voor. In poëzie, literatuur, kunstzinnige films en in doorslaggevende schilderstukken/fresco's komt het verkiezen van hetzelfde geslacht onomwonden voor, maar wordt uiteindelijk niet geaccepteerd. Aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de Hindoestaanse gemeenschap hier moet men het opnemen tegen de geijkte denkpatronen van onwetende Hindoestanen. Nog niet zo gek lang geleden hebben LHBT'ers in India gestreden voor gelijke rechten en behandeling. Hun pleit voor gelijke rechten hebben ze kunnen winnen. Er is een groot verschil tussen de hindoestanen van Suriname en Nederland en die in India. Een verschil is de benaming 'homo'. De Hindoestanen van hier en Suriname benoemen homo's als Hijra,  terwijl het woord een totaal ander betekenis heeft.
hijra
Er zijn veel verschillen in sekse en omdat veel Hindoestanen erg preuts zijn, waardoor zij zichzelf beperken in hun kennis, gaan zij er onnadenkend ervan uit dat Hijra de benaming is voor homo -soms al dan niet slecht bedoeld. Bahuchara wordt als godin vereerd door mannen die niet potent zijn, vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, Hijras, mensen met geslachtsidentiteitsstoornissen en LHBT'ers. Dit zijn voornamelijk de groepen die buiten de maatschap -pelijke ordening gehouden worden. Zij worden behandeld als verschoppelingen.
Zoals eerder aangegeven, is Hijra een term dat uitgaat van travestieten, transgenders en castraten. Ook zijn Hijras mensen die geboren zijn zonder geslachtsdelen of als hermafrodiet. Zo zijn er veel verschillende Hijras.

Er is een enorme twist over de juist benaming van de Hijra. Velen prefereren dat de vertaling transgender moet worden en ook transgender kent veel begrippen. Hijras zijn ook mannen die het prefereren om als vrouw door het leven te gaan. Zij hebben een lange geschiedenis in India. 
Wat heeft homo zijn met Hijra te maken?
Veel Hindoestanen denken dat homo's Hijras zijn. Hijras worden van oudsher gediscrimineerd. Ook Hijras die van hun geboorte zo zijn en er niets aan kunnen doen. Net zo goed worden homo's door hun familieleden en de samenleving gediscrimineerd. Voor een hindoestaanse homo is het een scheldwoord wanneer men hem Hijra noemt, want dat is hij zeker niet. De meeste Hijras in India -of andere oosterse landen als Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka zijn typisch in hun voorkomen, in hun gebaren, benaderingen, waarvan velen ongeciviliseerd en plat zijn. Zij klappen ophefmakend met hun handen en klagen een typisch kreet: 'Arre hai hai' ( O jee, oef oef of vervloekt). Wanneer Hindustanen een homo zien, hebben ze gauw de neiging dit ook te doen. Hierdoor ontstaat er disharmonie, want voor homo's is het grievend om als Hijra gezien te worden.    
homoseksualiteit in suriname
Er zijn veel legendes en mythen over Bahuchara Mata. Deze zijn sinds oeroude tijden mondeling overgeleverd, waarvan de juistheid niet te achterhalen is. Men kan wel aannemen, zoals het welbekend is dat Hindoestanen denken in kleuren en geuren (hun idolen zien als helden), het aan te nemen is dat zulke overleveringen sterk gekruid zijn om hun idolen te mythiseren. Maar om niet te twisten over de juistheid zijn de legendes over Bahuchara net als de meeste Indiase mythologische verhalen prachtig om te lezen of aan te horen. Sterker, dat men erin gelooft en verlichting vindt wanneer zij hun toevlucht zoeken tot hun goden. In één van de overlevering wordt verteld dat Bahuchara de dochter was van Bapal. Bapal was een charan van geboorte. Charans zijn mensen van een bepaalde gemeenschap die voornamelijk wonen in de deelstaten Gujarat en Rajasthan. Mensen uit deze kaste staan bekend om hun onbevreesde bereidheid voor martelaarschap, strijdlustigheid in oorlogen en hun loyaliteit voor hun beschermheren. Vrouwen uit deze communie worden aanbeden om hun moederschap en worden  met u
Sanam
Mannen die zich als vrouw verkleden en gedragen komt dus in de Indiase godsdienst zienderogen voor. Daaruit is het zich verder gaan ontwikkelen en kreeg het een ereplaats tijdens huwelijksceremonies. Om brood te verdienen of puur om het vermaak verkleden mannen zich als vrouwen en voeren een dans uit tijdens een huwelijk. Zulke mannen worden nachaniya's genoemd. Hindoestanen hebben over het algemeen geen bezwaar tegen zo'n verschijning. Er komen wel veel vragen over de rol van nachaniya's. Als man moet je er bijzonder veel lol in hebben om je als vrouw  te vertonen. Tijdens zulke optredens wordt er met geen woord gesproken over homoseksualiteit, maar gaat het enkel om vermaak en culturele -religieuze handelingen. Toch zijn er genoeg redenen om dit te associëren met homoseksualiteit. Vaak zijn de meeste nachaniya's van aard heel erg vrouwelijk en niet alleen tijdens zulke voorstellingen. Hiermee is aan te geven dat Hindoestanen hun kop in het zand steken, maar wel een uitlaatklep voor veel homoseksuele nachaniya's die niet durven uit de kast te komen of er liever voor kiezen gekist te blijven.
Wat zou het hebben van een godheid uitmaken?
Hindoestaanse LHBT'ers van Suriname en Nederland vinden wat hun seksualiteit betreft geen heil bij hun goden. De godin bij wie ze wel terecht kunnen, hebben ze niet meegekregen in hun opvoeding. Bekend maken dat er een godheid is onder wiens bescherming een bepaalde groep staat zal een enorme winstpunt zijn, waarmee LHBT'ers  zich zouden kunnen weren tegen negatieve bejege -ningen jegens hen. Ook interessant om te weten is dat de toegewijde gelovigen van Bahuchara zowel hindoes als moslims zijn, die zich distantiëren van geweld en opkomen voor de protectie van dieren. Misschien heeft religie onder veel Hindoestanen niet meer een importante rol in Nederland. 
bahuchara mata gay goddess
Het Hindoestaanse geloof is er één dat zich met de tijd zichtbaar heeft hervormt en gemoderniseert. Was dat niet het geval dan zouden we afwijken van de gangbare normen en waarden van nu. Daarom is het van wezenlijk belang dat het geloof met de tijd meegaat. In vele opzichten gebeurt dat ook. Wat vroeger wel kon en moest, wordt nu niet meer ingespannen over gepiekerd.

Waar wel aan gedacht wordt, films over gemaakt worden, legendes over zijn en beschreven staat in heilige geschriften is dat goden in een andere vorm veranderden. Zo kon een mannelijke godheid in een vrouw veranderen. Niet alleen goden, maar ook heiligen in goden epen speelden hiermee graag een spel. Goden konden een manier vinden bij het oplossen van een probleem. Ik ben van mening dat als pandits hierop gaan inspelen er mogelijkerwijs oplossingen zullen volgen om diep gekoesterde wensen in vervulling te brengen.
lgbt activist holland
gay god
Een ander belangrijke mythe betreft een koning die Bahuchara soebatte om een zoon. Bahachara honoreerde zijn smeekbede en schonk de verloren koning een zoon genaamd Jetho. Het was niet meteen een reden om feest te vieren. De godin zou hoe dan ook uitproberen hoe dankbaar de koning was met haar aalmoes. De geschonken prins was impotent. Op een avond verscheen de godin in zijn dromen en opperde dat hij weldra zijn genitaliën moest afsnijden, zich als vrouw moest kleden en haar dienst -maagd moest worden. Bahuchara mata vereenzelvigde zich met impotenten en gebood hen dezelfde te doen. Respecteerden zij haar niet, werden ze vervloekt en zouden in elk van hun zeven levens impotent blijven. Dit is dus een van haar overgeleverde epos, waarin zij haar volgelingen gebiedt zich te ontdoen van hun geslachtsdelen en leven naar het celibaat.
bahuchara mata 2
bahuchara mata india
gay mom
Zo wonderbaarlijk als de Indiase mythologie zelf werd deze godin opgeëist door Hindoestanen elders in het land. Het is bedenkelijk of een haan zulke enorme afstanden kan afleggen, maar veel Sri Lankanen beschouwen Bahuchara ook als hun godin. Misschien heeft de godin zich daar ook gemanifesteerd in een andere gedaante. Wat is er nou niet mogelijk in de Indiase mythologie?! Daar zit de godin in plaats van op de haan op een tweehoofdige slang. Zij wordt daar vereerd als de godin van oprechte verlangens - Kundilini - dat leidt naar ultieme bevrijdingen van opgeslagen lust. Hier bevrijdt ze dus mannen van hun impotentie. En komen vrouwen ook aan hun trekken.
Sanam
Sanam
Sanam v Voorthuijsen
Om de beginselen van het Hindoeïsme te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar India en daar graven, want daar vinden de Hindoestanen van Suriname en Nederland hun wortels. India is ooit een enorm groot land geweest dat Hindustaan heette, maar werd later opgesplitst. Het huidige India is evengoed een groot land dat niet alleen verschilt in landschappen, maar ook in traditie, taal en geloof. Wat de Hindoestanen vooral één volk maakt is het geloof, alhoewel dat heel divers beleden wordt binnen de verschillende delen van het land. Zo is men in een deel van India in de heilige overtuiging dat ratten goddelijke entiteiten zijn. In andere delen valt het onder haute cuisine -en of noodvoedsel -en weer in andere delen van het land worden zij rücksichtslos onthalsd.
Hindustanen een heilige ontzag voor de godin Durgha in al haar verschijningsvormen. Voor Hindustanen in Suriname en Nederland met hun verouderde gedragsregels is het wenselijk om kennis te maken met nieuwe inzichten. Met name voor LHBT'ers is het van belang om hier meer over te weten.
Tijdens de Mughal dynastie waren Hijras erg gewild. Vaak waren het jonge jongens met zachte uitstralingen. Het hebben van een penis maakte hen man. In opdracht van de toenmalige koningen werden die oogstrelende knaapjes ontmand. Die eunuchen hebben een hoge status bij de koning. Zij waren de enigen die de harems van koningen konden betreden. Men wist dat koningen geslachtelijke omgang hadden met Hijras. Daar werd niet moeilijk over gedaan. Men snoerde zich liever de mond dan de koning tegen te spreken. Anderzijds denk ik dat men er toen van uit ging dat het hebben van een bepaalde geslacht je sekse bepaalt. Dus bij het ontdoen  van een penis is een persoon geen man meer.
aangesproken en verder aangesproken met mataji wat moeder betekent. Één van deze hoog vereerde moeders is de godin Bahuchara. Bahuchara en haar zus waren te caravan een tocht aan het maken en  werden onderweg onverhoeds overvallen door een bandiet. Het was normaal gebruik dat wanneer mensen uit de charan gemeenschap overmand werden zij zich niet overgaven, maar zij pleegden su├»cide - een daad, die bezoedeld is met bloed is een gruwelijke zonde. Bahuchara en haar zuster dreigden met tragu, bekend in Rajasthan als zelfopoffering. Zij sneden hun borsten af. De rover werd vervloekt en raakte impotent. Zijn vermogen om een erectie te krijgen kreeg hij pas terug toen hij Bahuchara begon te vergoddelijken en zich verkleedde als vrouw.
Om een goed bestaan te hebben moet men goed kunnen functioneren in de maatschappij, waarbij religie losstaat. Toch zijn er bepaalde momenten dat men houvast zou willen hebben aan hun geloof, bijvoorbeeld tijdens huwelijken. Ook Hindoestaanse LHBT'ers koesteren de droom om op traditionele wijze het huwelijk in te gaan. Gezegend worden door een priester met mantras uit heilige geschriften, in het aanzien van hun goden willen trouwen enz. Tot nu toe vinden zij geen priesters bereid om een huwelijk in te zegenen, omdat die menen dat een echtheid alleen voor een man en vrouw is. Pandits zouden beter moeten weten en een mogelijke vorm moeten vinden.
Wat heeft impotentie met homo zijn te maken?
Helemaal niets! Impotentie heeft niets met een bepaalde soort te maken. Toch is het belangrijk om hierover van gedachte te wisselen. Veel Hindustanen denken dat homo's niet in staat zijn een erectie te krijgen en daarom zo zijn. Mocht het gaan om hun eigen kind die homo is, wordt het verdriet verdubbeld. Het moet uit het hoofd gehaald worden dat impotent zijn verband heeft met homoseksualiteit. In latere jaren begonnen homo's ook de godin Bahuchura te aanbidden. Bahuchara is dus de beschermheilige van mensen met uiteenlopende problemen. Het is te betreuren dat haar aanbidders dikwijls over één kam geschoren worden.

Een andere legende gaat over een verkrachter, die zich wilde vergrijpen aan de godin. De godin vervloekte hem. Hij werd pas vergeven, nadat hij zijn mannelijkheid afstond en zijn leven leidde
naar de door haar opgelegde regels. Zoals er geen sprake is van afwijken van de wetten van Meden en Perzen geldt de ijzeren wet 'Verkleed Als Vrouw' van Bahuchara. Hoe verschillend de verhalen ook zijn over die godin - in elk overlevering van haar komt er in voor dat mannen zich moeten verkleden als vrouw. Het is nog tot daar aan toe dat veel homo's die vrouwelijk zijn aangelegd zich wel eens wagen aan vrouwenkledij, maar dat wilt natuurlijk niet zeggen dat zij zich meteen vrouw voelen.
Met hun seksualiteit kunnen zij vele kanten op. Zoals hun luim het hun ingeeft dragen zij vrouwen kleren. En gelukkigerwijs is er binnen het Hindoeïsme een belangrijke godin waar zij terechtkunnen en niet gediscrimineerd worden. Niet gediscrimineerd worden gebeurt alleen tijdens ceremonies van de godin waar mannen zich verkleden als vrouwen. Dan staat de maatschappij dat toe. Tijdens ceremonies van de godin kunnen mannen die ervoor voelen om zich uit te dossen als eindelijk
hindu gay
Door de eeuwen heen hebben Hijras een enorme strijd gestreden voor hun vrijheid. Zij zijn zich beter gaan organiseren en genieten volgens berichtgevingen betere behandelingen. Castraten hebben een goddelijk aanzien. Zij leven een celibatair leven en worden gezien als heiligen. Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat beide soorten zich niet verlustigen aan romantiek. Seks kan je op veel manieren bedrijven. Helaas is het de Hindoestaanse LHBT gemeenschap hier nog niet gelukt om samen te spannen voor een betere positie. Vaak is hun coming-out een individuele strijd.
In één van de vele volksoverleveringen wordt verteld dat de godin haar gemaal castreerde, omdat hij het
huwelijksbed weigerde en liever diep in de bossen trok om zich daar verkleed als vrouw vrij te voelen. Hier kunnen Hindustaanse LHBT'ers lering uit trekken. Zij zouden dit kunnen interpreteren dat de godin genadeloos straft, wanneer men zich in de strijd voor eigen vrijheid erbij neerlegt. Eerlijk zijn tegen de godin is de boodschap, maar het belangrijkste is dat men eerlijk is tegen zichzelf. Ook blijkt hier uit dat wanneer je het leven inricht als een mooie leugen, je niet alleen jezelf maar ook je omgeving ermee benadeelt - ik refereer aan biseksuelen die zich in het geniep verlustigen aan mannenliefde.
In afbeeldingen wordt de godin herkend zittend op een haan. Opvallend is dat zij vergeleken met andere godinnen er lieflijk uit ziet, ondanks dat zij een drietand in een hand heeft. Ook draagt zij een zwaard en een heilig geschrift, dat wordt beschouwd als een stortvloed van zegeningen. De haan dient als haar vervoermiddel en symboliseert onschuld.
Voor gelovigen is er een Bahuchara tempel gevestigd in Mehsana Gujarat. Het is een prachtige tempel, gedecoreerd met stenen beeldhouwwerken. Jaarlijks komen er miljoenen bedevaartgangers, waaronder veel LHBT'ers. Maar vooralsnog worden LHBT'ers binnen de Hindoestaanse gemeenschap, waar ook ter wereld, vreselijk gediscrimineerd.
lgbt goddess